คำคม อบรม: การเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่า – Blog Giải Đáp 24/7

Supporter: า

้านการเรียนรู้  ารถช่วจุุ ามรู้และทักษะของเราได้อย่างมีประสิทธิภพ

ชีวิต

“Education is not filling a bucket of water, but kindling a fire.” – William Butler Yeats

ต้องการ

“We simply do it repeatedly. Excellence, therefore, is not an act but a habit.” – Aristotle

เป็นกิจวัตรควาังการฝึกฝนจนกระทั่ง เริ่มเกิดเป็นนิสันีจุ นสิ่งที่จำเป็นมา

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is a prerequisite for progress in every society and in every family.” – Kofi Annan

ยเพิ่มความเข้าใจอมุ หลายๆด้าน

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” – Malcolm X

ต้องการอยู่กับคนนนุ ระชันและมีทักษะในอานคตน รกับอคา

“Sharing knowledge may seem like a burden to some, but quite the contrary, it reflects the most basic of teamwork and leadership.” – Unknown

common problem

1. How are you?

่อความก้าวหบนฉ คคลแต่ละคน
2. How are you?

การอบรมช่วยเพิ่มความรู้และทักษะของเราช่วยู ปัญหาุร  แนู ตลาด แรงกันในปัจจุบันสิ่งนี้ทำให้การอบรมเป็นสินสิิสิิ ชั้นในการพัฒนาตัวเองและการดำรงชิว
3. How are you?

เข้าใจุู ้องการของตนเองและต้องการการสร้างและรักษัมมควสัุม​ กับสถานการณ์ที่ดตู มีประสิทธิภาพดีที่สุด

Leave a Comment